Sharkfight Scoresheet ffasonly vs ring62

Game 1 ffasonly pick HSC, ffasonly win